fbpx

Kragerøakademiet (KA) tilbyr mestringsarenaer hvor mennesker kan utvikle seg, og bedre sin livskvalitet gjennom arbeid og arbeidsrettet aktivitet. Visjonen er en nasjonal arena for livsutfoldelse og mestring.

Tekst: Per Apelseth Foto: Haakon Sundbø

Arve Mastereid
Arve Mastereid

Arve Mastereid mottok sammen med sin kone Wenche Kragerø kommunes Gründerpris 2018. Mastereid har startet opp og driver virksomheter med over 60 ansatte. Noen alene, og noen sammen med andre. Under prisutdelingen på Vestmarkonferansen stilte ikke Arve personlig, men hadde laget en takketale fremført av hans eldste sønn, Simen. I den fortalte han tilhørerne om sine angstproblemer, og at han daglig kjemper mot angsten for å fungere i jobben. Denne erfaringen har han tenkt å bruke videre i arbeidet med KA for å hjelpe andre som trenger støtte utover hva det offentlige hjelpeapparatet kan bidra med for å mestre arbeidslivet. Antall uføre øker lokalt og nasjonalt. KA vil være med å forebygge denne økningen, og har allerede oppnådd gode resultater med sysselsetting av personer hvor alternativet ville vært uføretrygd. Arve vil gi et tilbud som kan hjelpe mange, og er pådriver for etableringen av Vestfold og Telemark Mestringspark. 

Alt ligger klart, men vi trenger hjelp

Ove Jensen
Ove Jensen

Med Ove Jensen har KA fått en kompetent og erfaren daglig leder. Ove har tretti års erfaring med arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse.  KA satser på fremtidsrettet arbeidsinkludering i det ordinære arbeidsliv, der den enkelte arbeidssøker utvikler seg i omgivelser gjennom tillit, trygghet og nok av tid. I samarbeid med ansvarlige myndigheter vil KA bidra til at «utenforskapet» minker. Moderne metoder for arbeidsinkludering har dokumentert effekt, men KA trenger hjelp til å videreføre og utvikle inkluderingsarbeidet som er startet opp.

Hva kan du tenke deg å drive med?

Gjennom mange års samarbeid erfarte Ove og Arve at de har mye felles i synet på arbeidsinkludering og mestring for personer som står utenfor arbeidslivet. Samarbeidet har over tid gitt gode resultater. De fleste produksjonsmedarbeiderne i firmaet Beslagexperten as er rekruttert ved at Arve som bedriftsleder har gitt arbeidstagere mulighetene, og Ove som ekstern arbeidskonsulent har gitt arbeidsgiver og arbeidstager tett oppfølging.  Arbeidstakerne grep muligheten, og viste seg tilliten verdig. Sammen med et svært godt samarbeid med NAV-kontorene i Kragerø og Drangedal, har metoden ført til at mange mennesker har fått jobb. De ansatte har utviklet seg fra å være bidragsmottakere, til å bli bidragsytere i samfunnet.

Denne måten å inkludere personer i arbeidslivet på ga gode resultater, og flere burde få anledning til å benytte seg av tilbudet, mener disse gutta. Muligheten til å være med på å bygge opp en mestringsarena i ordinært arbeidsliv trigget Ove. Han sa opp en sikker jobb, og ble ansatt i Kragerøakademiet september 2019. Selv sammenligner han avgjørelsen med å sette utfor en hoppbakke uten å vite om det er snø i unnarennet. 

Dynamisk duo i KA

Ove har over tid opparbeidet seg bred erfaring innenfor feltet arbeidsinkludering, tilrettelegging og menneskekunnskap. Arve er svært god til å komme opp med nye ideer knyttet til arbeidsoppgaver og nye prosjekter. Resultatet av duoens tilretteleggende arbeid bør friste personer med psykiske utfordringer til å ta kontakt for å sjekke ut hvilke muligheter KA tilbyr. 

All arbeidslivsinkludering foregår i tett dialog med deltaker, og i et tempo tilpasset hans / hennes utfordringer. Samtidig viser erfaringen at det å ha noe å strekke seg etter, å bli stilt krav til, er viktig for mange. Det betyr at omgivelsen bryr seg og har forventninger. Har man mål å strekke seg etter, blir det man gjør av større betydning. Det viktige er å gi hver eneste deltaker et bedre innhold i hverdagen, og samtidig motivere for å ta del i arbeidslivet. 

Arbeidsinkludering nytter

En stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder er uføretrygdet. KA tror at en del av disse menneskene kunne tenkt seg å ha et aktivitetstilbud hvor de kom seg ut hjemmefra, ble mer sosiale, og fikk holde på med aktiviteter som gir mestring og annerkjennelse. Mange vil oppleve økt livskvalitet, og kanskje også en bedret helsesituasjon. Om man ikke klarer å stå i en ordinær jobb grunnet redusert helse, er det allikevel restarbeidsevne hos de fleste om arbeidsoppgavene blir godt nok tilpasset.

– Det er så viktig å kjenne at en er til nytte, å lære nye ting og komme ut å treffe folk, sier en 23 år gammel uføretrygdet jente.

Hun startet i KA i november 2019 som kjøkkenansvarlig, og lager enkle lunsjretter fire dager pr. uke. Nå får hun kjøreopplæring gjennom KA, og målet er å få sertifikat i løpet av 2020. På sikt ønsker hun ordinært arbeid i et yrke hun kan mestre.

– Her skal jeg jobbe til jeg dauer, fastslår en 51 år gammel mann.

Han falt ut av arbeidslivet i 2013, og var gjennom mange tiltak og arbeidsutprøvinger uten å få ordinært arbeid. Full uføretrygd ble etter hvert et reelt alternativ. Via tilrettelegging og arbeidsutprøving ble han ansatt i mars 2017, og har nå halv lønn og halv uføretrygd. Det å ha en jobb å gå til var av uvurderlig betydning, og forbedret både hans livskvalitet og økonomiske situasjon.

– Steg for steg fra bidragsmottaker til bidragsyter. 

Slik beskriver en 48 år gammel mann sin utvikling. Han har slitt med psykiske lidelser gjennom hele voksenlivet, og mistet sitt tidligere arbeid. Da han fikk ny jobbmulighet hos Arve grep han sjansen, og viste høy arbeidsmoral. Gjennom samtaler og gode bekreftelser fikk han tid til å bli trygg, og ble ansatt i hel stilling januar 2018. Alternativet var uføretrygd.

-Utrolig glad for at jeg fikk denne sjansen, og dere kommer ikke til å angre på at dere gav meg den. 

Uttalelsen kommer fra en mann (42 år) med liten tilknytning til arbeidslivet de siste årene grunnet rus og psykiatri. Han begynte i 40 prosent jobb i november 2019, og er nå ansatt i hel stilling. Hans tidligere livsførsel medført kriminalitet med store kostnader for samfunnet i forbindelse med tidligere lovbrudd og soning. Nå er han etter eget utsagn i gang med å betale tilbake.

Det er svært god samfunnsøkonomi i å få folk tilbake i arbeid. En person som blir uføretrygdet i begynnelsen av trettiårsalderen, kan fort koste samfunnet 8 – 10 millioner i trygdeutbetalinger og helsehjelp. Alternativt at man gjennom jobb betaler skatter og avgifter, og med en bedret økonomi kan bidra til økt handel og forbruk som igjen gir butikker og andre økte inntekter.

Hva gjør menneskene i Kragerøakademiet?

Kragerøakademiet har arbeidsutprøvingsoppgaver i selskapene som er «på huset». Deltagerne kan jobbe med mekanisk produksjon av utstyr til glassrekkverk, kappe, bore og gjenge. Man kan lære å sveise, eller jobbe med lager og logistikk. KA har også tilgang til hjullaster, dumper, truck og lastebil, og har skrevet intensjonsavtavtale med firmaet Steintransport AS for videre utprøving hos dem når nødvendig kompetanse er på plass. KA kan også tilby arbeid med renhold, butikk, kantine og sosiale medier. Et nytt og spennende prosjekt er restaureringen av Einarsons mobile tegnestudio Ruslebo. Flere mestringsarenaer ønskes, men da trenger KA flere instruktører og flere samarbeidende bedrifter.

Veien videre

For Kragerøakademiet er det viktig å sikre finansieringsgrunnlag for videre drift. Målet er å komme på plass i eget bygg for å kunne inkludere flere i arbeidslivet, og utvikle egnede arenaer for arbeidsinkludering. KA vil fortsette å bygge relasjoner til samarbeidspartnere, sponsorer og bedrifter som kan ansette jobbsøkere, og ønsker å danne et kontakt og kompetansesenter for personer med varig uføretrygd. På sikt er visjonen å etablere Vestfold og Telemark Mestringspark i Kragerø Næringspark.

Søker støttespillere

Kåre Preben Hegland, styreleder for Kragerø Akademiet
Kåre Preben Hegland, styreleder for Kragerø Akademiet

Vi søker støttespillere som deler Kragerøakademiets ønske om arbeidsinkludering.

Styreleder Kåre Preben Hegland

Stiftelsen Kragerøakademiet har et bredspektret og mangfoldig styre. Styreleder Kåre Preben Hegland er lektor ved Kragerø videregående skole, og tidligere ordfører i Kragerø med bred politisk erfaring blant annet som utvalgsleder og leder for Regionrådet Grenlandssamarbeidet. Styremedlemmer er, i tillegg til Arve Mastereid, psykomotorisk fysioterapeut fra Senter for livskvalitet Kari Farsjø, tidligere næringskonsulent i Kragerø kommune Per Krogsrud, statsautorisert revisor fra Løkkebakken Regnskap og Rådgivning AS Tore Samuelsen og generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen.

Arbeid gir mestringsfølelse og livsglede

Det er hyggelig å bli spurt om å være styreleder, og lett å bli inspirert av Arves brennende engasjement mht. å gi enkeltmennesker jobbmulighet, sier Kåre Preben. Arbeidslivsinkludering kan bedre livssituasjonen for mange mennesker både på kort og lang sikt, og dessuten være svært god samfunnsøkonomi. Styrets rolle er å knytte kontakter mot næringsliv og politiske fora, og forme et økonomisk fundament til drift og utvikling av Kragerøakademiet. Slik kan Arves lokale initiativ bli til noe større, både regionalt og nasjonalt. Visjonen er Vestfold Telemark Mestringspark på industriområdet Fikkjebakke, der nærhet til ny firefelts E18 gir vekstpotensial og utviklingsmuligheter i samarbeid med næringsliv i Drangedal og Kragerø. Bedriftsutvikling ved Kragerø Næringspark gir anledning til inkludering av akademiets jobbsøkere, om forholdene legges til rette. Samtidig fastslår styrelederen at det i dag ikke finnes støtteordninger som kan finansiere Kragerøakademiets drift. Styrets videre arbeid inkluderer nært forestående møter med fylkesordfører i Vestfold Telemark Terje Riis-Johansen, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Støtt Kragerøakademiet

Det er tøffe krav til arbeidstakere både i privat og offentlig sektor, fastslår styrelederen. KA vil gi jobbmulighet til personer som ellers opplever å falle mellom stoler, og unngå bremsende flaskehalser og nåløyer, skjemaer og frister. Målgruppen er personer som søker noe annet enn tradisjonelt norsk sikkerhetsnett i form av trygd og bistandsytelser. Vi vil gjenskape muligheter til arbeidsaktivitet i Kragerøs mange bedrifter, og sette opp egne bygg, med sorteringsanlegg for miljøavfall, og lavterskeltilbud med opplæring og arbeid.  For å få dette til trengs det flere som deler Kragerøakademiets visjon.  Vi mottar gjerne økonomisk støtte fra sponsorer, fra enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å bidra med midler, tjenester, produksjonsutstyr for å sikre drift og utvikling. Vi takker Skagerrak Sparebank som har bidratt med støtte til enkeltprosjekter, og Linkjendal Bilforretning som sponser bil til kjøreopplæring. Kragerøakademiet er en ideell stiftelse der økonomisk overskudd settes tilbake i videre drift.

Ta kontakt

Høres dette spennende å høre mer om, så ikke nøl med å ta kontakt. Her er kaffen bestandig varm, og Arve og Ove har alltid tid til en prat om muligheter. Hører også svært gjerne fra potensielle frivillige med en kompetanse de føler kan brukes hos KA, og som kansje har lyst til å bruke denne kompetansen til å lære andre noe.

Kontaktinfo:

Ove Jensen, mob. nr.: 901 83 867 ove@krageroakademiet.no

Arve Mastereid, mob. nr.: 900 27 635 arve@krageroakademiet.no

Saken er sponset av Sentrum Sko, Classic, Paa Hjørnet og Møbel & Innredningssnekkeriet.