fbpx

For fire år siden opprettet Kragerø sitt første bevaringsområde for hummer ved Jomfruland. Har det virket? Vi dro ut for å sjekke.

Tekst & foto: Chris Appleby

Charlotte Therkelsen Sætersdal

Kalenderen viser bare 6. september, men vi skal allerede ut å fiske hummer! Tjuvfiske er det ikke – det skulle tatt seg ut med to av Kragerøs mest profilerte miljøpolitikere om bord, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Per-Erik Schulze. Skjærgårdstjenestens flunkende nye båt «Saltstein» tar oss kjapt ut til Mefjordskjær i Jomfrulandsrenna, der de gule blåsene til prøvefisketeinene er godt synlige i det flotte høstværet. 

Den første teina er tom, men så: I teine nummer to kravler det to fine hummer, og teina løftes om bord til stor jubel. Varaord-føreren nærmer seg forsiktig og poserer for fotografen med en hummer i hver hånd. Hummeren forholder seg forbausende rolig – ikke som taskekrabbene som gjør sitt ytterste for å klype deg. Hun smiler fra øre til øre, og legger dem så forsiktig ned på dørken slik at Per-Erik kan bestemme kjønn, måle totallengde, skjoldlengde og klobredde. Så blir de forsiktig sluppet tilbake omtrent der hvor de ble fanget. Sju teinehal seinere er vi oppe i sju hummer. Et fabelaktig resultat.

Truet delikatesse

Hummerbestanden i Norge er i fritt fall. På tross av stadig strengere regler, blir det færre av det ettertraktede krepsdyret, og vi blir flinkere til å fange den. Noen lyspunkter er det heldigvis: hummeren er ikke lenger oppført på rødlista over truede dyrearter. Det kan vi blant annet takke en stadig bedre forvaltning og opprettelsen av bevaringsområder for havets kardinal.

I 2015 inviterte Fiskeridirektoratet kystkommunene til å opprette bevaringsområder for hummer. Kragerø lot seg ikke be to ganger, og rett før hummersesongen startet i 2016, var vårt første bevaringsområde godkjent i nordenden av Jomfrulandsrenna. Her er det selvsagt strengt forbudt å fiske hummer hele året, men det er heller ikke tillatt å fiske med noen form for garn, ruse eller teine. Det er bare lov å fiske med stang og håndsnøre.

Det er Kragerø kommunes marinfaglige gruppe, under ledelse av miljørådgiver Elke Karlsen, som står for prøvefisket på frivillig basis. Dette er det fjerde året med prøvefiske, og uten innsatsen fra Skjærgårdstjenesten, som har stilt sin båt til disposisjon nesten hver eneste dag, hadde prosjektet blitt vanskelig å gjennomføre.

Fredning fungerer

Norges første bevaringsområde for hummer ble opprettet av Havforskningsinstituttet utenfor deres stasjon i Flødevigen ved Arendal i 2006. Allerede etter 4-5 år hadde hummerbestanden innenfor det fredete området vokst med 245 prosent! I dag er det hummer «over alt», og fiskerne som setter sine teiner utenfor bevaringsområdet ser en klar økning i fangst-ene. Hummeren i fredningssonen har blitt så stor at de må bruke spesialteiner for å fange dem!

Fiskeridirektoratets ønske er at alle kystkommunene søker om å opprettet et eller flere områder som er fredet for hummerfiske. I dag er det 14 kommuner som har slike fredningsområder. I Tvedestrand er det hele fem stykker. Kragerø søkte om opprettelsen av et bevarings-område til i vinter, og rett før hummersesongen startet, ble området godkjent. Det strekker seg langs Valbergheia til Skrubbodden.

Tilbake på «Saltstein». Vi nærmer oss siste teine innenfor bevaringsområdet. Hittil er ni hummer loggført. Kommer fjorårets beste dag, da det ble fanget ti hummer, til å bli slått? Jan Petter Johannessen griper en enorm båtshake, får tak i tauet mellom de to blåsene og surrer det rundt teinehaleren. Forventningsfulle speider vi ned i dypet. Der kommer den! Den tunge teina løftes om bord. Joda! Det tar ikke lang tid å konstatere at der inne krabber det to digre individer. Rekorden er slått! Ikke bare er det to på en gang – de er begge godt voksne hunner med rogn. De har nesten ikke plass der inne. Den ene måler 40 cm fra spissen av pannehornet til enden av midterste haleflik; den andre er bare litt mindre. En så stor hunn-hummer kan legge 40 000 rognkorn, så her kan det bli mange hummerbarn etter hvert. Hunnhummeren kan bli over 70 år gammel!

Ta vare på de store

At det blir flere hummer i et område som fredes for alt fiske sier egentlig seg selv. Men forskningen til kragerøkvinnen Tonje Knutsen Sørdalen, som har tatt doktorgrad på hummer, viser at bevaringsområdene også har andre viktige effekter. Hummer i bevaringsområder vokser fortere enn hummer i områder på utsiden, antagelig fordi teinefiske lokker til seg de mest rasktvoksende og sultne individene. Hunnhummeren foretrekker også, kanskje ikke overraskende, å pare seg med de største hannene – ikke minst de med store klør. Dessverre har også disse hannene en høyere sannsynlighet for å bli fanget i teinene enn hanner med mindre klør. Bevaringsområder tar vare på alle typer hummer og gir opphav til en bestand som vokser raskere og som får muligheten til å bli store og gamle, med alle de kvalitetene det innebærer. Derfor bør bevaringsområdene bli flere og større, mener Sørdalen.

Fram til for bare et par år siden var de største individene fritt vilt for hummerfiskerne. Sørdalens forskningsresultater bidro til at myndighetene i 2017 innførte et maksimalmål for hummer langs Skagerrakkysten på 32 cm. Minstemålet på 25 cm skal sikre at en hunn-hummer kan legge egg minst én gang. 

En slik unghummer kan produsere rundt 7000 egg, mens en stor hunn på rundt 40 cm kan produsere opptil seks ganger så mange. Bevarings-områdene beskytter store hummere av begge kjønn, og fører til økt rekruttering, ikke bare i nærområdene, men langt av sted, fordi hummerlarvene den første tiden driver fritt med vannmassene. 

«Har fredningsområdet ved Jomfruland fungert? 
Å, ja. Selv om prøvefisket bare har pågått i fire år, er tallenes tale klar: 
det blir stadig flere hummer – både innenfor bevaringsområdet, og utenfor.» 
Per-Erik Schulze til høyre er fornøyd med årets resultater!

Fredning for fremtiden

Har fredningsområdet ved Jomfruland fungert? Å, ja. Selv om prøvefisket bare har pågått i fire år, er tallenes tale klar: det blir stadig flere hummer – både innenfor bevaringsområdet, og utenfor. Det første året ble det fanget like mange hummer innenfor som utenfor fredningssonen. I 2017 ble det fanget 11 hummer innenfor det vernede området, mot bare én utenfor. Året etter ble det fanget 24 innenfor og 4 utenfor. I år hele 27 hummer innenfor, og 7 utenfor. 27 hummer på 60 teinetrekk er nesten en halv hummer per teine. Vanligvis regnes én hummer per ti teiner som et normalt resultat. Gjennomsnittsstørrelsen på Kragerø-hummeren har imidlertid ikke økt, slik som i Arendal. Den har vært jevnt høy alle årene, rundt 32-34 cm. Årsaken til dette kan være at det ikke har vært så hardt hummerfiske i området før fredningen, eller at forsøksfisket ikke har pågått lenge nok.

Kragerøs hummerfiskere må nok smøre seg med tålmodighet noen år til før de virkelige effektene av bevaringsområdet viser seg ved økt rekruttering. Hummeren vokser sakte, og det tar mellom 5-10 år fra eggene er klekket til den blir kjønnsmoden og nærmer seg fangbar størrelse. Tidligst om tre-fire år vil vi derfor kunne fange lovlig hummer som er født i bevaringsområdet.

Det er spennende å fiske hummer. Kanskje kan hummerfiske i Kragerø bli en attraksjon, slik det er på den svenske vestkysten? Her er såkalt hummersafari meget populært. Turister blir med fiskere ut for å trekke teiner, og får hummeren tilberedt om kvelden. Hummerbestanden er ikke større i Sverige, men der er sesongen mye lengre, og; strekker seg fra slutten av september til april.

I et bevaringsområde vil man jo ikke kun frede hummeren, men også fisk og alt annet dyreliv. Dette åpner for muligheten for spennende dykking, og dykkerturisme i bevaringsåråder og reservater, er svært populært mange steder, og burde kunne bli det i Kragerø også.

Det blir interessant å se resultatene av det siste prøvefisket til neste år. Hummerfiskerne i Kragerø går spennende tider i møte. 

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året!

Regler for hummerfiske

Skal du fiske hummer, må du først registrere deg  (skjema på Internett).

Sesongen i Sør-Norge er fra 1. oktober til 30. november.

Det er bare lov å fiske hummer med teiner. Privatpersoner kan fiske med opptil 10 teiner per båt. Det er viktig å følge regler om fluktåpninger og rømmningshull.

Minstemålet er 25 cm. Fra Lindesnes til svenskegrensa gjelder også et maksimumsmål på 32 cm; all hummer større enn dette skal settes ut igjen. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Les mer på: www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Fiskeartar/Utvalde-artar/Hummarfiske